GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR REPAIRABLE AS
1. Nærmere om tjenesten og avtaleparter
1.1. Det er via nettsiden www.repairable.no mulig å bestille og betale for ulike reparasjonstjenester av klær og sko («Reparasjonsgjenstander») til faste forhåndsbestemte priser («Tjenesten»).
1.2. Avtaleparter er Repairable AS med tilknyttede konsernselskaper (”Repairable”) og virksomhet eller person som bestiller Tjenesten (”Kunden”).
2. Bestilling
2.1. Kunden fyller ut elektronisk bestillingsskjema på nettsiden www.repairable.no(«Bestillingen») der bl.a. ønsket reparasjon og leveringsmåte fylles inn.
2.2. Etter at Repairable har mottatt Bestillingen vil Kunden motta en bekreftelse per e-post med angivelse av pris og forventet levering («Ordrebekreftelse»)
3. Gjeldende vilkår
3.1. Avtale om levering av Tjenesten («Avtaleforholdet») reguleres av opplysningene som fremkommer i Bestillingen, Ordrebekreftelsen og følgende generelle avtalevilkår (”Generelle vilkår”).
4. Levering
4.1. Reparasjonsgjenstander kan innleveres og hentes i utvalgte klesbutikker som har inngått samarbeidsavtale med Rapairable («Medlemsbutikken»). Ved utfylling av Bestillingen velger Kunden selv ut Medlemsbutikken de ønsker å benytte ut fra vedlagte liste over Medlemsbutikker [link: www.repairable.no].
4.2. Levering gjennom Medlemsbutikken er vederlagsfritt for Kunden.
4.3. Repairable henter Reparasjonsgjenstander en gang per uke hos Medlemsbutikken. Den ukentlige faste hentedagen fremgår av Bestillingen.
4.4. Reparasjonsgjenstander kan også sendes/leveres via Posten med Norgespakke mot til enhver tid gjeldende portogebyr.
4.5. Repairable vil reparere Reparasjonsgjenstander innen 10 dager etter henting hos Medlemsbutikken eller mottak per postforsendelse.
4.6. Repairable tilbyr også ekspresslevering innen tre dager via http://robinapp.no/. Egne betingelser for ekspresslevering fremgår på nettsiden til Robin.
4.7. Etter at Tjenesten er utført, vil Kunden motta en sms med om at Reparasjonsgjenstander kan hentes hos Medlemsbutikken eller vil bli levert via Posten («Leveringsbekreftelse»).
4.8. Etter mottak av Leveringsbekreftelse er Kunden selv ansvarlig for å hente Reparasjonsgjenstander hos Medlemsbutikken senest innen [30 dager]. Dersom Reparasjonsgjenstander ikke hentes innen [30 dager] («Hentefristen») vil de bli returnert til Repairable på adresse [Brobekkveien 54, 0598 OSLO], og må i så fall hentes av Kunden der, eventuelt sendes per post for Kundens regning.
4.9. Ved manglende henting av Reparasjonsgjenstander innen Hentefristen er Kunden uansett pliktig å betale for Tjenesten.
5. Angrerett
5.1. Det er ikke angrerett på Avtaleforholdet, jf. unntaket i § 22 første ledd bokstav c) i angrerettloven av 20. juni 2014 nr. 27.
6. Betaling/fakturering
6.1. Forbruker betaler forskuddsvis med VIPPS på nettsiden www.repairable.no
6.2. Bedriftskunder kan benytte etterskuddsbetaling med faktura
6.3. Ved etterskuddsbetaling ved faktura tilkommer til enhver tid gjeldende fakturagebyr.
6.4. Faktura oversendes Kunden elektronisk til oppgitt e-post adresse, og dersom annet ikke er skriftlig avtalt forfaller faktura pr. 14 dager.
6.5. Ved betaling etter forfall svares morarenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.
6.6. Repairable er berettiget til å kreve gebyr ved forsinket betaling. Ved ytterligere purringer påløper i tillegg gebyrer i henhold til forskrifter til inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26.
7. Priser og betingelser
7.1. Priser og øvrige betingelser fremgår av til enhver tid gjeldende prisene som er oppført på nettsiden www.repairable.no
8. Garanti
8.1. Repairable gir Kunden tre (3) måneder fornøyd-garanti på tjenesten utover standard forbrukerrett.
8.2. Garantiperioden løper fra Kunden har fått beskjed om at Tjenesten er utført per e-post.
9. Reklamasjon og mangler
9.1. Etter mottak av Reparasjonsgjenstander skal Kunden foreta undersøkelser, og umiddelbart gi Repairable skriftlig beskjed via e-post til hei@repairable.no dersom Kunden oppdager feil eller mangler ved Reparasjonsgjenstander.
9.2. Ved reklamasjon har Rapairable rett til å rette mangelen uten ekstra kostnader for Kunden. Dersom Repairable ikke innen rimelig tid lykkes å rette mangelen, har Kjøper rett til å kreve prisavslag eller eventuelt heve Avtaleforholdet.
10. Mislighold
10.1. Begge parter kan si opp Avtaleforholdet med umiddelbar virkning ved vesentlige mislighold.
11. Ansvar og begrensninger
11.1. Repairable er ikke erstatningsansvarlig for økonomisk tap som følge av skade, når slikt tap ikke kan tilbakeføres til forsettlige handlinger eller grov uaktsomhet av Repairable eller Rapairable’s ansatte.
11.2. Repairable’s samlede ansvar for både person- og eiendomsskade er under enhver omstendighet begrenset til kr. 8 000 per skadetilfelle.
12. Force majeure
12.1. Ved force majeure suspenderes Repairable’s forpliktelser i henhold til Avtaleforholdet.
12.2. Som force majeure hendelser anses i denne sammenheng forhold som er utenfor Repairable’s kontroll, herunder feil, skade, service, ettersyn eller reparasjon på sambandsanlegg, svikt i telenettet, krig, naturkatastrofe, lynnedslag, brann, streik, lockout og andre arbeidskraftforstyrrelser og hendelser som medfører plutselig eller uforutsett stort frafall av personell.
12.3. Repairable forplikter seg til så raskt som mulig å gi kunden melding om force majeure hendelser. Kundens forpliktelser i henhold til Avtaleforholdet suspenderes i den periode Repairable’s forpliktelser er suspendert, dog slik at kortvarig force majeure tilfeller ikke gir kunden adgang til å kreve reduksjon i prisen.
13. Forbrukerforhold
13.1. I forbrukerforhold vil håndverkstjenestelovens ufravikelige bestemmelser supplere og eventuelt tre i stedet for eventuelle bestemmelser i Generelle Vilkår som er i strid med håndverkstjenesteloven.
14. Tvister og verneting
14.1. Avtalen er undergitt og tolkes i samsvar med norsk rett.
14.2. Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med Avtaleforholdet skal søkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres med Oslo tingrett som rett verneting.